برنامه

ساعت

پذیرش شرکت کنندگان

../16

آغاز برنامه

../17

سخنرانی کلیدی در خصوص اجرای ایده تاپ

15/17

معرفی ایده ها توسط شرکت کنندگان

../18

رای گیری ایده ها توسط داوران و حضار

../20

آغاز تشکیل تیم ها با هدایت استادان

30/20

شروع کار تیم ها زیر نظر مربیان

../21

پذیرایی

30/21

دات نت نیوک فارسی