برنامه

ساعت

پذیرایی صبحانه

../8

ادامه فعالیت تیم ها در غالب تیم های تشکیل شده

../9

پذیرایی نهار

../13

ادامه فعالیت تیم ها

../14

پذیرایی عصرانه

../19

ادامه فعالیت تیم ها

30/19

پایان روز دوم

30/20

دات نت نیوک فارسی