برنامه

ساعت

پذیرایی صبحانه

../8

ادامه فعالیت تیم ها

../9

پذیرایی نهار

../13

جمع بندی و آمادگی ارائه کار توسط تیم ها

../14

ارائه کارها به داوران توسط نماینده تیم ها

../17

تشکیل جلسه داوران برای ارزیابی کارها

../18

پذیرایی عصرانه

../19

اعلام نتایج و تقدیر از برگزیدگان

../20

مراسم اختتامیه

../21

دات نت نیوک فارسی